Organisation  : Otemae University Faculty of Intercultural Japanese Studies
ASHIHARA Naoya
CHANG Kikwon
Chiyo Onzuka
ISHINO Nao
KAIGARA Toru
Kathryn M. Tanaka
Kato Akie
Kokuhata Masaki
MORISHITA Shoji
Masateru Yamaguchi
Morii Yusuke
NIWA Hiroyuki
OSHIMA Hirohide
OTA Motoko
OZAKI Koji
SON JI HYEON
SUZUKI Motonobu
Shinji Sakamoto
Toth Evelin Adrienn
Tsujimura Naoko
UEMATSU Shigeo
YOSHIDA Shigeki
furuta shiho
matsumoto koji
shimode mari
sonoya munekazu